จป วิชาชีพ หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ซึ่งจะเป็น จป วิชาชีพได้ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า ได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงไม่ต่ำกว่า 5 ปี  และผ่านการอบรม…